ZGŁOŚ USŁUGĘ JAKĄ POTRZEBUJESZ, A MY SPRAWDZIMY CZY MOŻEMY CI JĄ W 100% SFINANSOWAĆ

Dowiedz się więcej

Korzyści z udziału

Przeanalizujemy działanie Twojej firmy

W ramach RPOWM działanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, Sekwencja świadczy nieodpłatne usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza.

Przeprowadzane mogą być m.in. usługi:

 • informacyjne (asysta w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, i inne)
 • doradztwa ogólnego (analiza rynku, doradztwo w zakresie promocji i marketingu,
 • mapowanie i modelowanie procesów biznesowych, i inne)
 • finansowe i księgowe (analiza i ocena systemu księgowego, i inne)
 • prawne (wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną, i inne)
 • techniczno-administracyjne (analiza modelu biznesowego, doradztwo strategiczne, i inne)

O usłudze

Na czym polega Usługa?

Usługa świadczona przez konsultantów firmy Sekwencja, w ramach Projektu 3.1.2
Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, polega na nieodpłatnej analizie sytuacji przedsiębiorstwa w wybranych aspektach i wskazaniu sposobów ich usprawnienia. W wyniku przeprowadzonej analizy, każdy przedsiębiorca korzystający z Usługi otrzyma raport zawierający propozycję działań zmierzających do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Jakie korzyści?

Każdy przedsiębiorca korzystający z Usługi zyskuje:

 • pełny obraz funkcjonowania firmy
 • propozycję optymalizacji procesów, redukcji kosztów
 • rekomendacje dotyczące wdrożenia innowacji technologicznej
 • pełną dokumentację przeprowadzonych działań analitycznych.

Jaki jest koszt usługi?

Korzystający nie ponosi żadnych kosztów w związku z Usługą. Usługa świadczona jest w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, działanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, na zasadach mechanizmu pomocy de minimis i jest w 80% finansowana ze środków Unii Europejskiej.

O projekcie

Projekt 3.1.2 Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw to nieodpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Mazowsza, świadczone na zasadach mechanizmu pomocy de minimis.

Przedmiotem usług doradczych jest analiza i dokumentacja procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz ocena potencjału technologicznego firmy a następnie zaproponowanie najlepszych rozwiązań prowadzących do optymalizacji procesów, redukcji kosztów oraz wdrożenia innowacji technologicznej.

Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw MŚP założonych nie później niż 24 miesiące temu o profilu produkcyjnym i usługowym, działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub osobisty kontakt z konsultantem, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących Projektu.

Liczba firm, które bezpłatnie będą mogły skorzystać z usługi jest ograniczona. Po zakończeniu projektu firmy będą mogły skorzystać z usługi na zasadach komercyjnych.

Pokaż więcej

Jak wygląda realizacja usługi?

Usługa realizowana jest w kilku etapach:

 • 1. Formularz kontaktowy

  Należy wypełnić formularz kontaktowy on-line dostępny na stronie lub skontaktować się z konsultantem.

 • 2. Dane i wymagane dokumenty

  Na podany adres email Przedsiębiorca otrzymuje link do formularza szczegółowego, który wypełnia i przesyła do analizy kwalifikującej do usługi. Formularz ten należy wypełnić samodzielnie lub skontaktować się z konsultantem, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże w wypełnieniu formularza.

  Poprawnie wypełniony formularz podlega analizie pod względem formalnym. Każde przedsiębiorstwo spełniające wszystkie wymogi formalne otrzyma dostęp do indywidualnego Konta Klienta, które umożliwi bezpieczne przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy.

  W następnym kroku Przedsiębiorca otrzymuje umowę wraz z załącznikami.

  Pokaż więcej
 • 3. Spotkania z ekspertami

  Każdemu Przedsiębiorcy przydzielona zostanie grupa konsultantów, którzy odbędą szereg spotkań z Przedsiębiorcą. Pierwsze spotkania mają na celu określenie obszarów, które będą podlegały Usłudze, zaznajomieniu konsultanta z problemami przedsiębiorstwa i umożliwieniu przeprowadzenia wstępnej analizy.

 • 4. Analiza i ocena

  Konsultanci zbierają informacje niezbędne do wyświadczenia usługi oraz dotyczące kondycji przedsiębiorstwa. Eksperci określają obecny stan firmy. Następnie eksperci przygotowują rekomendację dla danego przedsiębiorstwa.

 • 5. Raport końcowy

  Na zakończenie zostanie przygotowany raport zawierający rekomendacje lub zalecenia dla przedsiębiorcy związane z wdrażaną innowacją. Pozwala on na ocenę innowacji i usprawnienie procesu jej wdrożenia.

 • Ile trwa realizacja usługi?

  Działania związane z realizacją Usługi zwykle rozłożone są w okresie kilku tygodni.
  Szczegółowy harmonogram spotkań z konsultantami jest ustalany na początku świadczenia usługi.

Jakie są wymagane dokumenty?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego, a przed przystąpieniem do realizacji projektu (podpisania umowy) Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1. Kopii dokumentu rejestrowego potwierdzającego status Przedsiębiorcy (np. odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS, zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej) – nie starszej niż 3 miesiące, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną i zgodnej ze stanem faktycznym.

2. Kopii sprawozdań finansowych z ostatnich 2 lat zawierających wszystkie elementy wymagane ustawą o rachunkowości (poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

3. Kopii zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis otrzymanej w roku kalendarzowym lub wydruku z SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, za okres, w którym Przedsiębiorca przystępuje do Projektu oraz w dwóch poprzednich latach kalendarzowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, sporządzone na wzorze dostarczonym przez Wykonawcę.

4. Oświadczenia o kwalifikowalności beneficjenta pomocy publicznej, sporządzone na wzorze dostarczonym przez Wykonawcę.

5. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543), przy czym o pomoc de minimis nie może ubiegać się podmiot w trudnej sytuacji ekonomicznej.

6. Podpisanej listy osób biorących udział w Projekcie ze strony Wykonawcy. Lista zostanie dostarczona przez Wykonawcę.

7. Innych dokumentów wskazanych przez Wykonawcę, jeśli okażą się niezbędne do ustalenia, czy Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis.

Powyższe dokumenty stanowią podstawę do weryfikacji i kwalifikacji poszczególnych podmiotów, na rzecz których mogą być realizowane usługi w ramach Projektu 3.1.2
Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw oraz jako załączniki stanowią integralną część umowy.

Wypełnij formularz